Back
BackToMain
PrevMode
Mode
צפו באתר באמצעות אקספלורר
התוכנית לחדשנות חינוכית במבואות הנגב:  
אודות התוכנית | דוחותOECD| סרטונים | תוצאות מדידת הקרינה| הסבר מדידת | מאגר ביצועי הבנה
חט"בחט"עחינוך חברתיחינוך סביבתיספריהנעל"ה Наалеכניסה לסביבות לימוד תכנית שבועית

                                         דבר מנהל ביה"ס, אלי פרץ לצוות 
                                      דבר מנהלת חט"ע, אסתר אבירם לתלמידי ביה"ס

        הנחיית פיקוד העורף: לעת עתה חזרה לשגרה מלאה בכל רחבי הארץ

                   מבחני מעבר ועבודות קיץ
               מועד מבחני החובה בקיץ ב- 24/8 וב- 25/8 ב- 9:00. 
           ה
גשת עבודות חובה לקיץ, עד ה- 24/8/14 , במזכירות ביה"ס
                                הזמנה לקייטנת קיץ דיגיטלי                           
חדשות בית הספר
כיתה ט4 אלופת ביה"ס בליגת כדורגל תשע"ד
כל הכבוד לשחקנים ולמאמנים!!